Surya Devसौर ब्राह्मण परिषद - कटक, ओड़िसा
पंजीकरण सं - 40391300254/CTC

 पं श्री रघुनाथ दास
 (अध्यक्ष)
9437403761
कटक, ओड़िसा
 श्री निमाई चरण दास
 (सचिव)
9937509064
जगतसिंहपुर, ओड़िसा
 श्री बिजय कुमार पंडित्रा
 (समन्वय समिति प्रमुख)
9437190071
भुवनेश्वर, ओड़िसा
 श्री अच्युतानंद नायक
 (सह सचिव)
7008699192
कटक, ओड़िसा
  पं श्री प्रमोद कुमार आचार्य
 (संयोजक)
9437281167
पुरी, ओड़िसा
 श्री अभिराम नायक
 (सलाहकार)

कटक, ओड़िसा
 श्री परमानन्द सेनापति
 (सलाहकार)

943166117
कटक, ओड़िसा
 श्री राजेश्वर नायक
 (अंतर्राज्य संयोजक)

कटक, ओड़िसा
 पं श्री महेश्वर महापात्र
 (सदस्य)

कटक, ओड़िसा
 श्री गोपाल चन्द्र दास
 (सदस्य)

कटक, ओड़िसा
  पं श्री निरंजन आचार्य
 (सदस्य)

कटक, ओड़िसा
 श्री बिबेकानन्द आचार्य
 (सदस्य)

कटक, ओड़िसा
 श्री देबाशीष आचार्य
 (सदस्य)

कटक, ओड़िसा
 श्री तपस कुमार महापात्र
 (सदस्य)
8249208340
कटक, ओड़िसा
 श्री प्रभु प्रसाद नायक
 (सदस्य)
9040266265
भुवनेश्वर, ओड़िसा
 श्री अम्बिका प्रसाद दास
 (सदस्य)
9437851373
कटक, ओड़िसा
 श्री बिरांची आचार्य
 (सदस्य)
9556523947
कटक, ओड़िसा
 श्री त्रिनाथ आचार्य
 (सदस्य)
9777345071
गजतसिंहपुर, ओड़िसा
कार्यालय का पता -
सुकर पाड़ा
कटक, ओड़िसा
9437403761
saurabrahmanparishad@gmail.com